SHOWING ARTICLE 15 OF 38

Government Publications: Ezasegagasini Metro (Zulu) - 25 Aug 2017

Category Cornubia Shopping Mall News

ICornubia Retail Centre izodala imisebenzi ICornubia Retail Centre ngenye yamaphrojekthi kaMasipala ahlose ukusondeza izidingo zikahulumeni kubantu aphinde avule namathuba emisebenzi. Isithombe: LWAZI MZOBE NONDUDUZO NGCONGO ABAHLALI baseCornubia abafisa ukuba ngosomabhizinisi abazimele bazohlomula ngalcwezomnotho uma sekuqediwe ukwakhiwa iCornubia Retail Centre.

Lesi sikhungo, esisakhiwa, singezinye zezinhlelo zokuhambisa izidingo zomphakathi eziqhutshwa uMasip ala ngenhloso yokufezekisa isibophezelo sawo sokuvulela izikhamizi zakuleli amathuba ezomnotho. Lesi sikhungo, esizokwalchiwa ngemali engango R6 million, siqale ukwakhiwa ngoEphreli kanti kulindeleke ukuthi siphothulwe ngoMashi 2018. IMenenja yoPhiko lokweSeka amaBhizinisi, ezokuVakasha kanye nezokuMaketha uNelisa Mshengu uthe lesi sikhungo sakhiwe kuphase 1 waseCornubia project, onemizi engaphezulu kuka 2 500. Uthe, lesi sikhungo, sizoba nezitolo zokudayisa eziwu 12, ihhovisi kanye nezindlu zangasese. "Inhloso yethu ukusondeza umsebenzi kaMasipala kubantu siphinde sibavulele namathuba okuthi bazisungulele amabhizinisi abo kulesi sikhungo," usho kanje, waphinde wathi umbono wolcwakha lesi sikhungo waqhamuka emuva kokuthi iDolobha selibone ukuthi ayashoda amabhizinisi kule ndawo. "Sibonile ukuthi abantu abaningi bawaqhuba emzini yabo amabhizinisi.

NjengeDolobha elinakekelayo sibe sesibona ukuthi kufanele senze okuthile ukuze sithuthukise abahlali bethu," kushu uMshengu. Uthe iyamangaza intshisekelo ekhonjiswe izakhamizi zaseCornubia yokuqhuba amabhizinisi. "Yingakho sikhethe ukubakhela indawo enkulu futhi esesimeni esihle yokuqhuba amabhizinisi. "Lokhu kuchaza ukuthi abantu ngeke besahamba amabanga amade uma beyothenga izinto abazidingayo ngoba lesi sikhunao siseduze lcwemizi," kusho yena. UMshengu uthe uma isizoqedwa le phrojekthi, iDolobha lizokhangisa izindawo zokudayisa ezinkundleni zikaMasipala zokuxhumana ukuze uhlelo lokufaka izicelo lungabi nolcwenzelela. USihlalo weKomidi lezokuThuthukiswa koM notho kanye nokuHlela, uKhansela uSipho Kaunda uthe iyamjabulisa indlela eshesha ngayo le phrojekthi. "Lesi yisibonelo esihle sokuhanjiswa lcwezidingo zomphakathi. Siyayijabulela kakhulu le phrojekthi. UKhansela uKaunda uqhube wathi le ntuthuko izoshintsha izimpilo zemindeni yakule ndawo ibenacono.

Author: -Cornubia Retail Centre izodala imisebenzi

Submitted 25 Aug 17 / Views 1456